پترو رهان پمپ

صفحه دانلود پمپ BB1

Installation Manual

لیست قیمت تست پمپ ( ریال )

آخرین بروزرسانی:1402/12/09​

پکیج کامل تست در پمپ های سانتریفیوژ، اسکرو و دنده ای شامل: تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و تست رانینگ یک ساعته
پکیج کامل تست در پمپ های دوزینگ دیافراگم شامل: تست Linearity، تست Repeatability، تست Steady State Accuacy
در صورتیکه در تست اول پمپ داراي ایراد و اشکال باشد. هر گونه خدمات اضافه براي رفع عیب جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
هزینه تست پمپهاي طبقاتی و سایر پمپهاي خاص که در این جدول آورده نشده بصورت جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
مکان دریافت و ارسال الکتروپمپ در ایستگاه تست شرکت پترو رهان پمپ کف سالن تست میباشد.
هرگونه خدمات اضافه خارج از موارد یاد شده بصورت جداگانه محاسبه و به کارفرما اعلام میگردد.
جدول فوق شامل یک مرتبه تست قبل از حضور بازرس و یک مرتبه در حضور بازرس میباشد..